Diakoni  i Nesseby menighet

Samisk salmesang arrangeres ved diakoniutvalget i menigheten siste mandag i måned, untatt juli og august.

Vi anser det viktig å bevare, videreføre og videreutvikle samisk salmesang i menigheten. Ikke minst i Nessebyområdet der mange eldre i motsetning til andre områder i Indre Finnmark, ikke bærer med seg den samiske salmetradisjonen fra barnsben, selv om de er samisktalende. Samisktalende eldre i Nesseby har i stor grad vokst opp med norsk salmesang. Med samisk salmesang på agendaen vil vi styrke og gi en ny plass til samiske salmetradisjoner som betyr mye for manges trosliv.


Det tilrettelegges for samisk salmesang på menighetshuset, Karlebotn kirke, Nesseby kirke, Nyborg og Tabernakel. Ved hver salmesangtreff har vi enkel kaffeservering med noe å bite i. Du trenger ikke å kunne samisk eller kunne synge på samisk for å bli med! Alle hjertelig velkomne!

Datoer finnes i Kalender.


Institusjonsandakter på Nesseby helsesenter holdes
onsdager kl 11 oddetallsuker ved prest eller diakon. Internasjonal Eldredag arrangeres årlig etter tradisjon i samarbeid med kommunene eldreråd. Der serveres middag, kaffe og kaker. Vi oppmerksommer årets internasjonale tema, og utser årets pensjonist i kommunen. 


Kirkens Nødshjelps fasteaksjon arrangeres sammen med menighetens konfirmanter i løpet av våren.


Babysang arrangeres i Nesseby menighet sammen med Tana og Polmak menigheter. Stedet er Tana menighetshus. Dato finnes i Kalender.
Les mer.


I 2020 har menigheten startet med Hverdagstreff for alle aldre, et arrangement for å samle barn, voksne og eldre rundt bibelfortelling, middag,kaffe, fellesskap og sang. Vi fortsetter med tiltaket.
Se i Kalender for dato.


Tilbud om sjelesorgsamtaler og hjemmebesøk

Enskilte møter med mennesker i ulike livssituasjoner er sentralt i diakoni. Det kan være i sorg og sorgarbeid, ensomhet, plutselige kriser, livskriser og eksistensielle kriser, troskriser, små eller store ting i livet og livssituasjonen eller i livets sluttfase.


Diakonien er medvandrende, og ser den andre som likeverdig og som sin neste der menneskeverdet er ukrenkelig, fordi alle mennesker er skapt i Guds bilde. Diakonien har sitt utgangspunkt i den kristne tro og bekjennelse. Diakoni er ikke veldedighet overfor den andre som et objekt, men bidrar til empowerment- hjelper den andre til å bli handlende subjekt i eget liv. Diakonien møter den andre med respekt- uansett dennes tro eller livssyn. Diakonien har en funksjon om å "gå imellom/ Go between" bringe et budskap og være formidler. Diakonien har en tilnærming og et språk for å kunne snakke med mennesker om åndelighet (religious literacy)- i vår ofte sekulariserte, postmoderne verden. I vårt vestlige samfunn er menneskers åndelige og religiøse behov ofte tabu, og offentlige helsetjenester og hjelpetjenester vet ikke alltid hvordan de i praksis skal tilnærme seg menneskers åndelige og religiøse behov. Menneskers åndelige behov handler ikke alltid om kristendommen, men kan også handle om eksistensielle spørsmål eller om andre religioner/ livssyn. Diakoniens oppgave er også å kunne være i livssyns- og religionsdialog, og møte den enkelte med respekt.


Soknediakonen i Nesseby

Soknediakonen i Nesseby er utdannet offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid, i tillegg til masterutdanning i diakoni, med masteroppgave fra sjelesorgfeltet i nordnorsk og samisk kontekst.


I sjelesorg er det kontekstuelle perspektivet viktig. Sjelesorgfaget rommer håndtering av og tilnærming i Kriser. Kunnskap om nyere Sorgteorier, Sorghåndtering og sorgmestring. Kompetanse innenfor Livssyn og trosmangfold, Verdier og Relasjoner i Profesjonell praksis, Teologiske perspektiver på diakoni og Diakonivitenskap m.m. 


Ta kontakt for samtale:

Lav terskel tilbud om samtale. Avtales direkte med soknediakonen og kan skje på kontoret, ved hjemmebesøk eller digitalt via teams.

Sjelesorgsamtaler handler ikke om diagnostisering eller behandling. Diakonen fører ingen journal fra samtalene. Samtalene er gratis.

Diakonen er bundet av Yrkesetiske retningslinjer for Diakoner (Det Norske Diakonforbund) og Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. Diakonen har taushetsplikt i hht straffelovens §211 samt i hht helsepersonelloven kap 5 (som sykepleier). Avvergingsplikt i hht straffeloven §139 samt barnevernloven §6-4.


Ta direkte kontakt med soknediakon Inga Maria "Mia" Wolf Ballovara tlf 466 23 608 eller email: inga.ballovara@tana.kommune.no